Prihlásiť sa
PRIHLÁSENIE

Slovenština
 • Česky
 • English
 • Polski
 • Hungary
 • USA
EUR
0
0 Košík je prázdny
Jak nakupovat Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru a poskytovanie s tým súvisiacich služieb

prostredníctvom on-line obchodu dostupného
na doméne smicro.sk

spravovaného

obchodnou spoločnosťou

ANAFRA s.r.o.
IČO: 26878291, DIČ: CZ26878291, so sídlom 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. C 250434 vedenej na Mestskom súde v Prahe

(ďalej len „Predávajúci“)

účinné od 01. 06. 2019

 1. I.
  Úvodné ustanovenia

  1. Predávajúci
   1. Internetový obchod dostupný na doméne smicro.sk spravuje spoločnosť ANAFRA s.r.o., IČO: 26878291, DIČ: CZ26878291, so sídlom 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 250434 vedená na Mestskom súde v Prahe.
   2. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledujúce:
    1. telefón: +421 940 637 946;
    2. elektronická adresa (e-mail): obchod@anafra.sk;
    3. adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe: 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
  2. Definícia pojmov
   1. Cookies – súbory malej veľkosti obsahujúce text, ktoré sa automaticky ukladajú do počítača alebo iného elektronického zariadenia Používateľa, prostredníctvom ktorého si Používateľ zobrazuje Internetový obchod.
   2. E-mailová adresa kupujúceho – e-mailová adresa Kupujúceho uvedená v rámci Používateľského účtu.
   3. Internetový obchod – on-line systém spravovaný na internete na doméne (URL) smicro.sk, ktorý umožňuje uzatvárať Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim za použitia komunikácie na diaľku.
   4. Kupujúci – fyzická osoba (človek), fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu.
   5. Ponuka – špecifická a adresná ponuka na dodávku Tovaru vytvorená na základe Dopytu.
   6. Nákupný košík – virtuálne miesto, do ktorého Kupujúci pomocou funkcií Internetového obchodu vkladá Tovar, ktorý je súčasťou Objednávky.
   7. Dopyt – žiadosť Kupujúceho o ponuku Predávajúceho na vytvorenie Tovaru podľa  požiadaviek Kupujúceho.
   8. Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.
   9. Podmienky – Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu dostupné na internetovej doméne smicro.sk, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
   10. Objednávka – záväzný elektronický návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý vznikne vyplnením nevyhnutných údajov v objednávkovom formulári (napr. množstvo, dodacia adresa) a odoslaním Predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu.
   11. Služby – doplnkové služby k Tovaru,  ktoré ponúka Predávajúci svojim Zákazníkom.
   12. Zmluva – kúpna zmluva uzavretá v elektronickej podobe prostredníctvom Internetového obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
   13. Zmluvná strana – jedna zmluvná strana Zmluvy, t. j. buď Predávajúci, alebo Kupujúci.
   14. Zmluvné strany – zmluvné strany Zmluvy, t. j. Predávajúci a Kupujúci.
   15. Spotrebiteľ – Kupujúci, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka.
   16. Používateľ – osoba, ktorá si vo webovom prehliadači zobrazuje obsah Internetového obchodu.
   17. Používateľský účet – funkcie Internetového obchodu, ktoré umožňujú vytvoriť individuálny prístup pre Kupujúceho. V rámci používateľského účtu má Kupujúci informácie o realizovaných Objednávkach a stave ich vybavenia.
   18. Tovar – hnuteľné veci ponúkané alebo predávané prostredníctvom Internetového obchodu.
  3. Internetový obchod
   1. Predávajúci spravuje na internetovej doméne dostupnej na adrese (URL) smicro.sk on-line systém, ktorý Kupujúcim ponúka nákup Tovaru. Predávajúci uverejňuje v Internetovom obchode ponuku Tovaru, pričom táto ponuka má informatívny charakter. Tovar predstavujú najmä komponenty a diely pre výpočtovú techniku, hlavne pre osobné počítače, servery, ich časti a príslušenstvo.
  4. Kupujúci má záujem o nákup Tovaru od Predávajúceho, prípadne o poskytovanie s tým súvisiacich Služieb. Kupujúci môže byť spotrebiteľom podľa právnych predpisov platných na území Českej republiky a v takomto prípade obsahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky zvláštne ustanovenia, ktoré sa použijú len v tom prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmlúv, na základe ktorých dochádza k dodávkam Tovaru, prípadne s tým súvisiacich Služieb uzavretých medzi Kupujúcim ako odberateľom a Predávajúcim ako dodávateľom prostredníctvom Internetového obchodu.
  6. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho, ktoré vyplývajú zo Zmluvy.
 2. II.

  Objednávky Tovaru a uzavretie Zmluvy

  1. Informácie o Tovare
   1. Ponuka Tovaru dostupná v Internetovom obchode nie je záväzná ponuka na uzavretie Zmluvy podľa ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ale len výzva Kupujúcemu na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie Zmluvy vo forme Objednávky.
   2. Vyobrazenie Tovaru v Internetovom obchode je len informatívne a nie je záväzné. Najmä estetické prvky Tovaru môže Predávajúci meniť, resp. Tovar dodaný na základe Zmluvy môže byť odlišný v estetických prvkoch od Tovaru zobrazeného v Internetovom obchode, pričom tieto prvky nemajú vplyv na funkčnosť Tovaru (farba, tvar alebo veľkosť Tovaru neovplyvňujúca jeho funkčnosť).
   3. Po kliknutí na Tovar uvedený v Internetovom obchode sa zobrazí Tovar, jeho popis, presná cena s DPH, prípadne ďalšie dane a poplatky, ak ich má Kupujúci uhradiť, s výnimkou Tovaru, ktorý je vytvorený na základe požiadaviek Kupujúceho, pričom pri takomto Tovare nie je uvedená jeho cena a nemožno ho priamo objednať prostredníctvom Internetového obchodu, ale vložením parametrov, ktoré Kupujúci pre Tovar požaduje, a ich odoslaním Predávajúcemu sa vytvorí Dopyt.
   4. Kúpna cena Tovaru je platná v okamihu jeho zobrazenia Kupujúcemu, prípadne v okamihu odoslania Objednávky podľa čl. 2.2.2 týchto Podmienok. Kúpna cena Tovaru podľa Objednávky ostáva platná aj vtedy, ak sa po odoslaní Objednávky Kúpna cena daného druhu Tovaru zmení.
  2. Objednávka a jej kontrola
   1. V prípade záujmu o ponúkaný Tovar ho Kupujúci musí umiestniť do Nákupného košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“. Umiestnením Tovaru do Nákupného košíka sa tento Tovar stáva súčasťou Objednávky.
   2. Pred zaslaním Objednávky Tovaru umiestneného v Nákupnom košíku vytvorenej podľa predošlého článku má Kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje vrátane možnosti zmeniť druh a množstvo Tovaru, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov v Objednávke. Objednávku Kupujúci odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo v Objednávke „Dokončiť objednávku“, pričom vyplnená a odoslaná Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.
   3. Podmienkou odoslania Objednávky je odsúhlasenie týchto Podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy. Údaje uvedené v Objednávke Predávajúci považuje za správne.
  3. Potvrdenie obdržania Objednávky
   1. Predávajúci ihneď, najneskôr do 24 hodín,  Kupujúcemu potvrdí obdržanie Objednávky elektronickou poštou, a to na Elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Súčasťou informácie o obdržaní Objednávky je aj druh a množstvo požadovaného Tovaru.
   2. Potvrdenie obdržania Objednávky podľa predošlého článku nie je potvrdením akceptácie Objednávky pre uzavretie Kúpnej zmluvy.
   3. Ak Kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie obdržania Objednávky nemôže byť doručené, Predávajúci má právo Objednávku stornovať.
   4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zaslanej Kupujúcim, ktorý je podnikateľom podľa ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.
  4. Uzavretie Zmluvy na základe Objednávky
   1. Na základe prijatej Objednávky Predávajúci overí jej náležitosti a dostupnosť Tovaru danej špecifikácie a množstva podľa Objednávky. Ak Objednávka obsahuje všetky informácie potrebné na dodanie Tovaru, Predávajúci pošle potvrdenie Objednávky obsahujúce aj informácie o predpokladanom termíne dodania Tovaru Kupujúcemu.
   2. Ak Objednávka neobsahuje informácie dostatočné na dodanie Tovaru, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho. Prijatím tejto informácie nedochádza k uzavretiu Zmluvy, uzavretie Zmluvy je možné až po vyriešení nedostatočných informácií uvedených v Objednávke.
   3. Zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu (i) doručenia prijatia Objednávky (akceptáciou) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu (ak je taká akceptácia poslaná), ktoré Predávajúci pošle v elektronickej podobe na E-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim v Objednávke, pričom prijatie Objednávky (akceptácia) sa v takom prípade považuje za doručené bezprostredne po jeho odoslaní Predávajúcim Kupujúcemu, pričom súčasťou je aj znenie týchto Podmienok platných ku dňu uzavretia Zmluvy alebo (ii) odoslaním Tovaru Kupujúcemu, to všetko okrem výnimky uvedenej v čl. 2.4.4.
   4. Nesprávnosť vo zverejnenej cene Tovaru a jej následky
    1. Predávajúci si vyhradzuje právo a Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže označiť konkrétnu Zmluvu za neuzavretú, a to najmä v prípade, ak konkrétna cena Tovaru bola v Internetovom obchode zverejnená následkom chyby Internetového obchodu alebo iného počítačového programu/IT systému používaného Predávajúcim, alebo následkom omylu pracovníkov Predávajúceho alebo konania tretej osoby, čo zasiahlo Internetový obchod, následkom čoho cena Tovaru zamýšľaná Predávajúcim nebola zverejnená, pričom za takéto prípady sa považuje najmä (i) cena Tovaru na prvý pohľad nesprávna alebo (ii) chýbajúce číslice v cene Tovaru, alebo (iii) cena, ktorá je zjavne alebo preukázateľne mimo trhovej ceny.
    2. Ak dôjde k prípadu predvídanému v čl. 2.4.4.1, Predávajúci je povinný uviesť túto skutočnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 [slovami: siedmich] kalendárnych dní odo dňa, keď sa Predávajúci dozvedel o tejto skutočnosti uvedenej v čl. 2.4.4.1, pričom súčasťou tohto oznámenia môže byť aj odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy, ktorá má byť považovaná za neuzavretú.
  5. Uzavretie Zmluvy na základe špecifickej Ponuky Predávajúceho
   1. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu špecifickú a adresnú ponuku na dodávku Tovaru, prípadne súvisiacich Služieb na základe Dopytu, Zmluva sa považuje za uzavretú doručením prijatia Ponuky Kupujúcim Predávajúcemu v lehote uvedenej v Ponuke, pričom prijatie Ponuky musí byť Predávajúcemu preukázateľne doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Ponuke alebo na adresu podľa čl. 1.1.2 písm. b) Podmienok, alebo v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v čl. 1.1.2 písm. c) týchto Podmienok.
  6. Predmet Zmluvy
   1. Na základe uzavretej Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar, prípadne s ním súvisiace Služby, za dohodnutú kúpnu cenu (prípadne za dohodnutú cenu za poskytnuté Služby) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a uhradiť kúpnu cenu (prípadne uhradiť cenu za poskytnuté Služby).
  7. Ustanovenia Zmluvy odlišné od Podmienok
   1. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že vylučujú ust. § 1751 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zmluva bude uzavretá, len ak sa bude riadiť výlučne ustanoveniami obsiahnutými v týchto Podmienkach. Od zmluvných ustanovení dohodnutých v Zmluve a v Podmienkach sa možno odchýliť len v prípade písomného prijatia odlišných ustanovení Predávajúcim.
  8. Termín dodania
   1. Ak Tovar uvedený v Objednávke je na sklade Predávajúceho a ak to umožňujú prevádzkové podmienky Predávajúceho, potom sa Tovar Kupujúcemu obvykle pošle do 5 [slovami: piatich] pracovných dní od prijatia (akceptácie) Objednávky Predávajúcim.
  9. Náklady na uzavretie Zmluvy
   1. V prípade uzavretia Zmluvy dištančným spôsobom Kupujúci nesie sám náklady na použitie komunikačných prostriedkov za účelom uzavretia Zmluvy, pričom berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia alebo ďalších komunikačných prostriedkov využívaných Kupujúcim na komunikáciu s Predávajúcim a na uzavretie Zmluvy.
  10. Používateľský účet
   1. Pre sprístupnenie možnosti objednávania Tovaru a vytvárania Dopytu v Internetovom obchode možno využiť predtým zriadený Používateľský účet.
   2. Na základe požiadaviek Kupujúceho na zriadenie Používateľského účtu, a to vyplnením registračného formulára dostupného v Internetovom obchode, a po prijatí tejto požiadavky na strane Predávajúceho, je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzavretá zmluva, ktorej predmetom je právo Kupujúceho používať Používateľský účet.
   3. Kupujúci môže Predávajúceho kedykoľvek požiadať o zrušenie Používateľského účtu. Ak sa Používateľský účet zruší, zaniká aj zmluva oprávňujúca Kupujúceho používať tento účet.
   4. Údaje Používateľského účtu sú zálohované a v prípade ich poškodenia môže dôjsť k ich obnove. V rámci takejto obnovy sa však nemusí obnoviť stav totožný so stavom pred poškodením údajov.
 3. III.

  Dodacie a platobné podmienky

  1. Termín, miesto a spôsob dodania Tovaru
   1. Miestom dodania Tovaru je miesto dohodnuté v Zmluve.
   2. Ak dopravu zaisťuje Predávajúci, doprava bude zaistená zásielkovou službou alebo prostredníctvom externého dopravcu alebo prevádzkovateľa poštových služieb, pričom náklady na dopravu Tovaru budú uhradené podľa pravidiel Zmluvy a týchto Podmienok. Skutočnosť, že Predávajúci má zaistiť dopravu Tovaru, neznamená, že bude hradiť náklady spojené s dopravou Tovaru.
   3. Na výslovnú žiadosť Kupujúceho uvedenú v Objednávke Predávajúci zaistí dopravu Tovaru na určené miesto a jeho odovzdanie tretej osobe, ktorú určil Kupujúci.
   4. Ak sa zmluvné strany v Zmluve výslovne nedohodnú inak, náklady na dopravu hradí Kupujúci. Kupujúci uhradí dopravné náklady obsahujúce aj balné podľa cenníka Predávajúceho, pričom dopravné náklady a balné sú vždy vopred oznámené Kupujúcemu a uvedené v potvrdení Objednávky alebo v Ponuke.
   5. V prípade zaslania Tovaru na dobierku Kupujúci zaplatí kúpnu cenu Tovaru a náklady na dopravu priamo dopravcovi.
   6. Dodávka Tovaru je splnená (i) odovzdaním a prevzatím Tovaru Kupujúcim na výdajnom mieste Predávajúceho alebo (ii) prevzatím povereným dopravcom Kupujúceho proti potvrdeniu dodacieho listu (ak dopravu zaisťuje Kupujúci), alebo (iii) odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi.
   7. Kupujúci je povinný Tovar riadne a včas prevziať a prevzatie vyznačiť v dodacom liste. Kupujúci je povinný prevzatie Tovaru na dodacom liste potvrdiť, a to podpisom Kupujúceho (ak je Kupujúci právnická osoba, aj s uvedením mena povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej poverenej osoby), alebo dopravcu. Pri podpise bude vždy paličkovým písmom alebo strojopisom uvedené meno podpisujúcej osoby, pečiatka a dátum dodania Tovaru.
   8. Kupujúci je povinný prevziať aj čiastočnú dodávku Tovaru.
   9. Ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar, ktorého kúpna cena má byť uhradená pri doručení, alebo Tovar neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane, Kupujúci nesie v plnej výške náklady na opakované dodanie Tovaru.
  2. Nebezpečenstvo škody na Tovare a nadobudnutie vlastníckeho práva
   1. Nebezpečenstvo škody a náhodnej škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru. Ak sa Tovar prepravuje prostredníctvom dopravcu, nebezpečenstvo škody a náhodnej škody na Tovare prechádza na Kupujúceho odovzdaním Tovaru Predávajúcim prvému dopravcovi na prepravu na miesto určenia Tovaru bez ohľadu na okamih prechodu vlastníckeho práva na Tovar.
   2. Vlastnícke právo na Tovar nadobúda Kupujúci až po úplnom uhradení kúpnej ceny, ako bola vyúčtovaná na faktúre vzťahujúcej sa na Tovar.
   3. Kupujúci je povinný zaobchádzať s Tovarom Predávajúceho tak, aby skladovaním a manipuláciou nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný uskladniť a uschovať dodaný Tovar za podmienok obvyklých pre skladovanie tohto druhu Tovaru. Predávajúci má za týmto účelom právo kontroly spôsobu uskladnenia dodaného Tovaru a Kupujúci je povinný mu toto umožniť. Tento článok 3.2.3 sa vzťahuje aj na Tovar reklamovaný Kupujúcim.
   4. V prípade meškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za Tovar má Predávajúci právo vyžadovať od Kupujúceho vydanie Tovaru, ktorý je vo vlastníctve Predávajúceho. Kupujúci je povinný takýto Tovar vydať bez zbytočného odkladu vydať. Kupujúci nesie všetky náklady spojené s uplatnením výhrady vlastníctva zo strany Predávajúceho.
  3. Dokumenty súvisiace s Tovarom
   1. Predávajúci pošle Kupujúcemu na základe jeho žiadosti technické údaje, atestácie a návody pre zakúpený Tovar, ak uvedené dokumenty má Predávajúci k dispozícii.
  4. Akosť Tovaru
   1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve a dohodnutej akosti a ak sa akosť Tovaru nedohodne, potom akosti obvyklej na účel, na ktorý Tovar obvykle slúži.
   2. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, Predávajúci zodpovedá za to, že:
    1. Tovar má vlastnosti, ktoré Predávajúci výslovne uviedol v popise Tovaru v Internetovom obchode a ktoré sú uvedené v Zmluve, príp. v potvrdení Objednávky alebo Ponuky, a keď takáto dohoda chýba, potom také vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal, alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na vlastnosti Tovaru, a na oznámení, ktoré Predávajúci alebo výrobca uviedol v reklame;
    2. Tovar sa hodí na účel, ktorý jeho použitie Predávajúci v Internetovom obchode (obvykle v popise Tovaru) uvádza alebo na ktoré sa vec tohto druhu obvykle používa;
    3. Tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
    4. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   3. V prípade Zmluvy uzavretej s Kupujúcim – spotrebiteľom sa predpokladá, že nedostatky, ktoré sa na Tovare prejavia  do 6 [slovami: šiestich] mesiacov od prevzatia Tovaru, Tovar vykazoval už pri prevzatí.
  5. Dodávka Tovaru a jeho kontrola
   1. Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí Tovaru alebo zásielky s Tovarom si Tovar prezrieť s náležitou pozornosťou, ktorú možno očakávať s prihliadnutím na to, či je Kupujúci podnikateľ alebo spotrebiteľ, predovšetkým skontrolovať jeho množstvo, neporušenosť obalu Tovaru, absenciu zjavných nedostatkov Tovaru a kvalitu Tovaru. Ak je zásielka poškodená, Kupujúci je povinný zásielku neprevziať, vyznačiť skutočnosť o poškodení zásielky na dodacom liste a vrátiť ju dopravcovi; v prípade prevzatia poškodenej zásielky Predávajúci nemôže garantovať zodpovednosť za jej obsah a za prípadné poškodenie Tovaru, ktorý sa v rámci poškodenej zásielky prepravoval. Ak zásielka obsahujúca Tovar nezodpovedá zoznamu Tovaru na dodacom liste, rozporované položky (kvantitatívne aj kvalitatívne rozdiely) je Kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste za prítomnosti vodiča, ktorý zásielku Kupujúcemu dopravil. Jedna kópia dodacieho listu zostáva Predávajúcemu, druhá Kupujúcemu.
   2. Ak balenie Tovaru neumožní dodržať množstvo podľa Zmluvy, Predávajúci má právo dodať zostávajúcu časť Tovaru spolu s najbližšou dodávkou ďalšieho Tovaru Kupujúcemu, ak to bude možné a ak sa zmluvné strany v danom konkrétnom prípade nedohodnú inak.
  6. Paletové hospodárstvo
   1. V prípade expedície Tovaru na paletách sa cena palety bude Kupujúcemu účtovať spolu s kúpnou cenou Tovaru.
  7. Výhrada odchýlok v hmotnosti, farbe a rozmere Tovaru
   1. Ak v technických údajoch Tovaru nie je uvedené inak, hmotnosť a rozmery dodaného Tovaru sa môžu líšiť o +/- 5 % od hodnôt deklarovaných v popise Tovaru, ak takáto odchýlka nemá vplyv na účel Tovaru. Ďalej sa môže líšiť aj konkrétne vyhotovenie Tovaru dodaného Kupujúcemu od Objednávky alebo Ponuky, ak toto nemá vplyv na ich účel. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zmenu farby Tovaru, ak farby neovplyvnia funkciu Tovaru, a to bez predošlého upozornenia. Vyššie uvedené odchýlky neznamenajú, že Tovar nie je kvalitný, a nemožno na ne uplatniť práva pri chybnom plnení podľa článku IV. týchto Podmienok.
   2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie Tovaru uvedené v Internetovom obchode môžu vykazovať odchýlky stanovené od Tovaru v tomto článku 3.7 Podmienok.
  8. Platobné podmienky
   1. Kúpna cena Tovaru je uvedená pri jeho zobrazení v Internetovom obchode podľa čl. 2.1.3 Podmienok s výnimkou špecifického Tovaru, pri ktorom je kúpna cena uvedená na základe Dopytu Kupujúceho, resp. v rámci Ponuky podľa čl. 2.5.1 Podmienok.
   2. Kupujúci si pri úhrade kúpnej ceny Tovaru môžu vybrať spôsob, ktorý Predávajúci ponúka v rámci Internetového obchodu, pričom ide najmä o (i) platbu prevodom na bankový účet Predávajúceho (ii) prostredníctvom platobnej brány alebo (iii) na dobierku.
   3. Ak má byť cena Tovaru uhradená prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe daňového dokladu – faktúry, potom lehota splatnosti tohto daňového dokladu – faktúry za Tovar, ak nie je na daňovom doklade – faktúre uvedené inak, je 14 [slovami: štrnásť] kalendárnych dní odo dňa zdaniteľného plnenia.
   4. Kupujúci má právo vrátiť faktúru za dodaný Tovar na adresu sídla Predávajúceho v lehote jej splatnosti, ak faktúra neobsahuje náležitosti stanovené pre daňový doklad podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení. Kupujúci je v prípade vrátenia faktúry povinný uviesť dôvody vrátenia faktúry v sprievodnom liste, ktorého prílohu tvorí vrátená faktúra. Predávajúci v takom prípade vystaví za dodaný Tovar novú faktúru a ak kúpna cena za Tovar zatiaľ nebola uhradená, potom lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť odo dňa vystavenia pôvodnej faktúry, pričom Predávajúci má právo primerane upraviť splatnosť novo vystavenej faktúry .
   5. Ak sa kúpna cena Tovaru hradí bezhotovostne, povinnosť Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu Tovaru (prípadne zálohu na kúpnu cenu Tovaru) Predávajúcemu je splnená dňom pripísania predmetnej sumy na bankový účet Predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.
   6. V prípade meškania Kupujúceho s úhradou faktúry (prípadne zálohovej faktúry) za dodaný Tovar je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň meškania. Táto zmluvná pokuta je splatná každým dňom meškania Kupujúceho s úhradou dlžnej sumy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu prípadnej škody. Počas meškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru má Predávajúci právo zastaviť ďalšie dodávky Tovaru.
   7. Kupujúci má právo postúpiť alebo dať do zástavy svoju pohľadávku voči Predávajúcemu tretej osobe alebo v prospech tretej osoby len po predošlom písomnom súhlase Predávajúceho. Kupujúci má právo započítať každú svoju pohľadávku voči pohľadávke Predávajúceho vyplývajúcu zo Zmluvy výlučne na základe predošlej písomnej dohody s Predávajúcim.
  9. Úhrada nákladov za nevyzdvihnutie Tovaru
   1. Ak kúpna cena Tovaru má byť uhradená dobierkou a Kupujúci si tento Tovar, ktorý mu bude doručený na adresu podľa Objednávky, neprevezme, ani si ho nevyzdvihne od príslušného prevádzkovateľa poštových služieb alebo dopravcu v náhradnej lehote, počas ktorej je zásielka s Tovarom uložená u prevádzkovateľa poštových služieb alebo u dopravcu, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s manipuláciou a zaslaním Tovaru (ďalej len „Náklady na opätovnú manipuláciu“), ktoré pri každej Objednávke Tovaru predstavujú sumu zodpovedajúcu výšku dopravného za Tovar, ktorý bol predmetom Objednávky, pričom výška tohto dopravného môže byť uvedená na daňovom doklade – faktúre vyúčtovania kúpnej ceny Tovaru alebo na samostatnom daňovom doklade. Náklady na opätovnú manipuláciu sú splatné do 7 [slovami: siedmich] pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu, pričom súčasťou tejto výzvy bude aj bankový účet.
 4. IV.

  Zodpovednosť za nedostatky a reklamácia

  1. Kontrola Tovaru
   1. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí alebo pri prevzatí zásielky podľa článku 3.5.1. skontrolovať.
  2. Uplatnenie nárokov Kupujúceho – spotrebiteľa pri chybnom plnení
   1. Tento článok 4.2 a podčlánky v ňom obsiahnuté uplatňuje okrem ostatných článkov týchto Podmienok v prípade reklamácie pri chybnom plnení Tovaru Kupujúci – spotrebiteľ podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzavretí Zmluvy koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
   2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo uplatniť právo pri chybnom plnení, ktoré sa vyskytne pri Tovare do 24 [slovami: dvadsiatich štyroch] mesiacov odo dňa jeho prevzatia, ak z dôvodu poskytnutia záruky za akosť Tovaru podľa článku 4.4 Podmienok nie je lehota dlhšia. V prípade poskytnutí záruky za akosť Tovar je možné nároky pri chybnom plnení uplatniť v lehote 24 [slovami dvadsiatich štyroch] mesiacov od prejavenia nedostatkov, nedostatky môžu však byť najneskôr uplatnené do konca záručnej lehoty poskytnutej na akosť.
   3. Práva Kupujúceho uplatňovať práva pri chybnom plnení Tovaru sa nevzťahujú:
    1. pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na tie nedostatky, pre ktoré sa dohodla nižšia cena za takýto Tovar;
    2. na prípady opotrebenia Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
    3. na prípady, keď nedostatky vznikli nevhodným používaním Tovaru, čo viedlo k jeho poškodeniu;
    4. pri použitom Tovare na nedostatky zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal už pri prevzatí Kupujúcim;
    5. na nedostatky vzniknuté nedodržaním pokynov, ktoré uviedol Predávajúci, výrobca alebo distribútor v dokumentácii Tovaru;
    6. na nedostatky spôsobené vonkajšími udalosťami (napr. zásahom tretej osoby alebo neodvrátiteľnou udalosťou a pod.).
   4. Ak Tovar nemá vlastnosti podľa článku 3.4. týchto Podmienok, došlo k chybnému plneniu. Kupujúci má v takom prípade právo uplatniť nasledujúce nároky:
    1. na dodanie nového Tovaru bez nedostatkov, ak to nie je neprimerané vzhľadom na charakter nedostatkov; v opačnom prípade (najmä ak nedostatky nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu) má Kupujúci právo len na bezplatné odstránenie nedostatkov;
    2. ak sa nedostatky týkajú len oddeliteľnej časti Tovaru, Kupujúci  môže požadovať len výmenu tejto časti;
    3. v prípade odstrániteľných nedostatkov, ak Kupujúci nemôže Tovar riadne používať z dôvodu opakovaného výskytu nedostatkov po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov, Predávajúci má právo dodať nový Tovar alebo vymeniť jeho časť; opakovaným výskytom nedostatkov sa pre účely tohto ustanovenia rozumie aspoň trojnásobný výskyt;
    4. ak Kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez nedostatkov alebo na výmenu časti Tovaru, alebo na bezplatnú opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez nedostatkov, vymeniť jeho časť alebo Tovar opraviť, a aj vtedy, ak Predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo ak by náprava Kupujúcemu spôsobila značné problémy.
   5. Právo pri chybnom plnení Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má nedostatky, napr. ak ho o tomto Predávajúci informoval alebo ak je táto informácia obsiahnutá aj v potvrdení Objednávky, alebo ak Kupujúci tieto nedostatky sám spôsobil.
   6. Kupujúci je povinný nedostatky reklamovať v písomnej podobe, kde okrem identifikácie Tovaru, Objednávky a jej potvrdenia (alebo Ponuky a jej prijatia) a nedostatkov vrátane ich popisu zároveň uvedie, aké právo pri chybnom plnení Tovaru uplatňuje a ak je možné nedostatky zobraziť na fotografii, potom aj fotografiu/e zistených nedostatkov.
   7. Predávajúci oznámi Kupujúcemu najneskôr do 30 [slovami: tridsiatich] kalendárnych dní stanovisko k reklamácii a o vybavení reklamácie je Predávajúci povinný spísať podľa ust. § 2173 Občianskeho zákonníka protokol obsahujúci minimálne:
    1. dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia vytknutia chybného plnenia);
    2. dôvody reklamácie;
    3. spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;
    4. výsledok prehliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo jeho zmluvným partnerom, prípadne výrobcom alebo distribútorom Tovaru;
    5. zdôvodnenie práva a spôsob jeho vybavenia (oprava alebo výmena Tovaru), alebo
    6. zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
   8. Reklamačný protokol je Predávajúci povinný Kupujúcemu poslať písomne na adresu Kupujúceho uvedenú v oznámení reklamovaných nedostatkov. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslaní reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.
   9. Ak Kupujúci požaduje dodať nový Tovar bez nedostatkov podľa článku 4.2.4 písm. a) týchto Podmienok, Predávajúci je povinný mu nový Tovar poslať až potom, čo od Kupujúceho dostane chybný Tovar alebo potom, čo mu Kupujúci preukáže, že mu chybný Tovar poslal.
  3. Uplatnenie nárokov Kupujúceho – podnikateľa pri chybnom plnení
   1. V prípade každého chybného plnenia, ktoré Kupujúci zatiaľ riadne písomne nereklamoval, ale Predávajúci ho uznal za oprávnené, môže Predávajúci nedostatky odstrániť sám bez zbytočného odkladu náhradnou dodávkou alebo výmenou chybného Tovaru za kvalitný, príp. dodaním chýbajúceho množstva alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny Tovaru.
   2. V prípade chybného plnenia, ktorý Kupujúci riadne a včas reklamoval a Predávajúci ho uznal za oprávnené, môže Kupujúci požadovať odstránenie nedostatkov, a to prednostne:
    1. dodaním chýbajúceho množstva Tovaru, ak to bude účelné a možné do primeranej lehoty;
    2. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru, ak nedostatky nebránia obvyklému používaniu Tovaru;
    3. odstránením nedostatkov alebo výmenou chybného Tovaru za kvalitný (ak nedostatky má len časť Tovaru, potom má Kupujúci právo požadovať len výmenu takejto časti); alebo
    4. odstúpením od Zmluvy o kúpe chybného Tovaru a vrátením kúpnej ceny, ak nemožno využiť žiadny z predošlých spôsobov vybavenia reklamácie.
   3. Zvolený spôsob reklamačného nároku a odstránenia chybného plnenia nesmie spôsobiť Predávajúcemu neprimerané náklady.
   4. Reklamácia Tovaru musí obsahovať aspoň: názov (meno), IČO a sídlo Kupujúceho, číslo dodacieho listu a faktúry, identifikáciu (názov) a počet reklamovaného Tovaru, podrobný popis zistených nedostatkov a ak je možné nedostatky zobraziť na fotografii, potom aj fotografiu/e zistených nedostatkov.
   5. Reklamáciu Tovaru, požiadavky na servis, event. technickú pomoc, je Kupujúci povinný uplatniť na adrese sídla Predávajúceho alebo osobne na filiálke Predávajúceho, a to počas otváracích hodín tejto filiálky.
   6. Nároky pri chybnom plnení možno uplatniť len pri dodržaní podmienok odporúčaného spôsobu používania alebo aplikácie Tovaru, v súlade s návodmi a technickými listami Tovaru a náležitom skladovaní Tovaru v súlade so Zmluvou a všeobecne aplikovanými štandardmi v priemysle na uskladnenie Tovaru.
   7. Za nedostatky v množstve sa nepovažuje dodanie väčšieho množstva Tovaru, než aké vyplýva zo Zmluvy. V takom prípade má Kupujúci právo prebytočné množstvo Tovaru odmietnuť najneskôr pri podpísaní dodacieho listu, inak sa Zmluva považuje za uzavretú aj čo sa týka prebytočného množstva a Predávajúci má nárok na úhradu kúpnej ceny zodpovedajúcej väčšiemu množstvu Tovaru.
   8. V prípade náhradnej dodávky alebo výmeny chybného Tovaru za bezchybný je Kupujúci povinný vrátiť reklamovaný Tovar Predávajúcemu zásadne v stave a množstve, v akom ho prevzal, ak už nedošlo k spotrebe Tovaru.
  4. Záruka akosti Tovaru a záručná lehota
   1. Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku akosti dodaného Tovaru podľa  právnych predpisov platných v Českej republike podľa záručných lehôt uvedených v technických listoch Tovaru, prípadne v záručnom liste alebo v Ponuke, pričom záruka akosti sa poskytuje len na vlastnosti výslovne uvedené v Zmluve alebo na technických listoch Tovaru.
   2. Predávajúci neposkytuje záruku akosti Tovaru uvedením záručnej lehoty alebo doby použiteľnosti veci (Tovaru) na obale alebo v reklame.
   3. Podmienkou uplatnenia práv zo záruky akosti je, že Kupujúci používa Tovar predpísaným alebo obvyklým spôsobom, pričom za nedostatky a škody vzniknuté používaním iným spôsobom Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť a Kupujúci v takom prípade nemá nárok na plnenie vyplývajúce zo záruky akosti.
   4. Záruka akosti Tovaru sa nevzťahuje na jeho bežné opotrebenie.
  5. Spoločné ustanovenia pre uplatnenie nárokov pri chybnom plnení
   1. Zjavné nedostatky a ich reklamácia
    1. Kupujúci je povinný zjavné nedostatky Tovaru, ktoré zistil alebo mohol zistiť pri prevzatí Tovaru, najmä chýbajúce množstvo, nedostatky v kvalite a pod., uviesť (reklamovať) ihneď pri prevzatí v dodacom liste náležajúcom k dodanému Tovaru.
    2. Nedostatkom v množstve nie je dodávka menšieho množstva Tovaru, ak toto množstvo zodpovedá údajom v dodacom liste, v tomto prípade ide o čiastočnú dodávku.
     Skryté nedostatky a ich reklamácia
    3. Skryté nedostatky, t. j. nedostatky nezistiteľné pri odbornej prehliadke Tovaru pri prevzatí, je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho, a to bezodkladne, najneskôr do 3 [slovami: troch] pracovných dní odo dňa ich zistenia alebo od okamihu, keď mohli byť zistené pri dodržaní odbornej starostlivosti, podľa toho, ktorá lehota nastane skôr, alebo pri obdržaní reklamácie tretej osoby, ktorej Kupujúci Tovar ďalej dodal, ak takáto reklamácia bola Kupujúcemu doručená v lehotách uvedených vyššie.
   2. Ak Kupujúci nezistí a nereklamuje nedostatky v lehotách stanových v týchto Podmienkach, stráca nárok na priznanie práv pri chybnom plnení podľa ust. § 2112 Občianskeho zákonníka.
  6. Nároky zo zodpovednosti za chybný Tovar
   1. Prípadná výška náhrady škody spôsobenej chybným Tovarom je limitovaná, ak takýto limit pripúšťajú platné právne predpisy, a to do výšky kúpnej ceny (bez DPH) predmetného chybného Tovaru, za ktorú Predávajúci Tovar Kupujúcemu dodal. Bez ohľadu na uvedené však platí, že ak by výška kúpnej ceny predmetného chybného Tovaru presiahla sumu 100.000,- Kč bez DPH [slovami: jedno sto tisíc korún českých bez dane z pridanej hodnoty], potom je výška škody limitovaná do tejto sumy. Predávajúci nie je povinný nahradiť škodu spočívajúcu v ušlom zisku Kupujúceho ani v zmluvných pokutách alebo náhradách škody uplatnených voči Kupujúcemu treťou stranou.
   2. Predávajúci neodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú mimoriadnou nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou vzniknutou nezávisle od jeho vôle (ďalej len „vyššia moc“), pričom za takýto prípad sa považujú najmä (nie výlučne) prekážky vzniknuté vojnovou situáciou, núdzovým stavom, mimoriadnymi situáciami, pandémiou (napr. koronavírusovou), nedostatkom alebo poruchami dopravných prostriedkov, zlyhaním strojov alebo zariadení, nedostupnosťou zdrojov (personálnych, materiálnych, energetických atď.), požiarmi, povodňami, víchricami alebo inými živelnými udalosťami a katastrofami, štrajkami, spormi so zamestnancami alebo odbormi, príkazmi, nariadeniami a právnymi aktmi akéhokoľvek štátu alebo jeho vlády, alebo akýmikoľvek inými udalosťami vo vonkajšom svete, ktoré Predávajúci nie je schopný ovplyvniť, resp. nie sú pod jeho kontrolou. Predávajúci nemá povinnosť zaistiť si zdroje (personálne, materiálne, energetické atď.) náhradným spôsobom. Ak by udalosť predstavujúca vyššiu moc trvala dlhšie ako 6 [slovami: šesť] mesiacov, Predávajúci má právo Zmluvu zrušiť bez akýchkoľvek sankcií alebo povinnosti uhradiť akúkoľvek škodu Kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe.
 5. V.

  Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Práva a povinnosti Kupujúceho
   1. Nad rámec práv a povinností uvedených samostatne v Zmluve a inde v týchto Podmienkach má Kupujúci zároveň práva a povinnosti uvedené v tomto článku 5.1 Podmienok.
   2. Kupujúci je povinný uhradiť svoje splatné záväzky Predávajúcemu v lehote ich splatnosti. Ak nie je na daňovom doklade – faktúre uvedené inak, splatnosť akýchkoľvek peňažitých záväzkov v súlade s článkom 3.8.3 Podmienok 14 je [slovami: štrnásť] kalendárnych dní odo dňa zdaniteľného plnenia a ak by takýto deň neexistoval, potom 14 [slovami: štrnásť] kalendárnych dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
   3. Kupujúci je povinný zabezpečiť správne skladovanie a prepravu Tovaru podľa pokynov Predávajúceho, ktoré zaručí zachovanie akosti Tovaru, aby sa predišlo škodám na Tovare pri nesprávnom skladovaní a preprave.
   4. Kupujúci je povinný oboznámiť všetky osoby realizujúce za Kupujúceho Objednávky, aby dohodnutým spôsobom realizovali Objednávky a akceptovali Ponuky, a to podľa pravidiel dodávok Tovaru, najmä podmienok týkajúcich sa objednávania Tovaru a jeho reklamácie.
   5. Kupujúci – podnikateľ je povinný uhradiť Predávajúcemu splatné pohľadávky v plnej výške, bez ohľadu na prípadné nároky vznesené Kupujúcim voči Predávajúcemu, vrátane nároku na zľavu z kúpnej ceny Tovaru, započítanie pohľadávok a akékoľvek iné dôvody, ktoré by mohli viesť k zníženiu sumy splatnej pohľadávky Kupujúceho voči Predávajúcemu.
   6. Kupujúci je povinný chrániť označenie, ochranné známky a názvy jednotlivých Tovarov. Kupujúci nebude používať tieto ochranné známky, názvy ani obchodnú firmu Predávajúceho v súvislosti so žiadnou inou podnikateľskou činnosťou, ktorú vykonáva.
   7. Žiadne práva ani povinnosti Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto Podmienok nesmú byť prevedené ani postúpené na tretiu osobu bez predošlého písomného súhlasu Predávajúceho.
  2. Práva a povinnosti Predávajúceho
   1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom alebo telefonicky informovať Kupujúceho, že objednaný Tovar nebude môcť Kupujúcemu z nejakého dôvodu dodať.
   2. Predávajúci má povinnosť informovať Kupujúceho o každej zmene významnej pre plnenie Zmluvy.
   3. Predávajúci má podľa svojho uváženia právo overiť dodržiavanie plnenia povinností Kupujúceho stanovených v Zmluve a v týchto Podmienkach.
 6. VI.
  Odstúpenie od Zmluvy

  1. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho – spotrebiteľa
   1. Tento článok 6.1 Podmienok a všetky podčlánky v ňom obsiahnuté sa vzťahujú výhradne na Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka, t. j. na fyzické osoby, ktoré pri uzavretí Zmluvy vystupujú mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
   2. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie (ak neplatí niektorá z výnimiek podľa čl. 6.1.4) do 14 [slovami: štrnástich] kalendárnych dní:
    1. odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom); alebo
    2. od prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou osobou (inou než dopravcom), ak sú predmetom Zmluvy viaceré druhy Tovaru, ktoré boli objednané v rámci jednej Objednávky; alebo
    3. od prevzatia poslednej položky alebo časti dodávky Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou osobou (inou než dopravcom), ak je predmetom Zmluvy Tovar, ktorý sa Kupujúcemu dodáva po položkách alebo po častiach.
   3. K dodržaniu lehoty pre odstúpenie od Zmluvy stačí odstúpenie preukázateľne odoslať Predávajúcemu pred uplynutím príslušnej 14-dennej lehoty. Odporúčaným spôsobom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku 6.1 Podmienok je písomné odstúpenie poslané doporučene poštou na doručovaciu adresu uvedenú v čl. 1.1.2 písm. c) týchto Podmienok alebo e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. 1.1.2 písm. b) týchto Podmienok. Ďalším možným spôsobom odstúpenia od Zmluvy je odstúpenie urobené osobne na adrese sídla Predávajúceho. V rámci odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, číslo Objednávky, identifikáciu potvrdenia Objednávky, dátum odoslania Objednávky, prijatie potvrdenia Objednávky a identifikáciu Tovaru, ohľadom ktorého odstupuje od Zmluvy. Kupujúci môže pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku 6.1 Podmienok využiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prílohou týchto Podmienok.
   4. Kupujúci však bez ohľadu na zhora uvedené v niektorých prípadoch nemá právo odstúpiť od Zmluvy, pričom okrem iných dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi, Kupujúci nemá právo odstúpiť z týchto dôvodov:
    1. ak predmetom kúpy bol upravený Tovar podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo Tovar podliehajúci rýchlej skaze;
    2. ak ide o dodávku počítačového programu na hmotnom nosiči a Kupujúci pred odstúpením porušil jeho pôvodný obal;
    3. ak ide o dodávku digitálneho obsahu (počítačového programu) a nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný po predošlom výslovnom súhlase Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
    4. ak bol Tovar upravený alebo pripravený podľa požiadaviek Kupujúceho, t. j. okrem iného, ak bol Tovar dodaný na základe Ponuky;
    5. v ďalších prípadoch uvedených v ust. § 1837 Občianskeho zákonníka.
   5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Tovar s celým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (dokladom o kúpe, návodom, záručným listom) na adresu sídla Predávajúceho, a to najneskôr do 14 [slovami: štrnástich] kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy, a to bez akejkoľvek ďalšej výzvy Predávajúceho. Tovar nemožno vrátiť poslaním na dobierku, takéto zásielky Predávajúci nepreberá a Predávajúci nenesie zodpovednosť za ich stratu, zničenie alebo poškodenie. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu nesie Kupujúci.
   6. Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od Zmluvy za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s Tovarom spôsobom, ktorý je nutný pre oboznámenie sa s vlastnosťami Tovaru a jeho funkčnosťou. Avšak v prípade, ak pred vrátením Tovaru Predávajúcemu dôjde k jeho poškodeniu, opotrebeniu (inému než nutnému k oboznámeniu sa s Tovarom) alebo k čiastočnému spotrebovaniu, Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za škodu týmto spôsobenú, maximálne však do výšky kúpnej ceny Tovaru. Predávajúci má v takom prípade právo započítať svoje nároky na náhradu škody proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny Tovaru. Za poškodenie Tovaru sa nepovažuje poškodenie pôvodného obalu vzniknuté pri vybalení Tovaru. V excesívnych prípadoch použitia Tovaru, ohľadom ktorého Kupujúci právne odstúpil od Zmluvy, môže Predávajúci toto odmietnuť ako zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu.
   7. Ak Kupujúci oprávnene odstúpi od Zmluvy, Predávajúci je povinný najneskôr do 14 [slovami: štrnástich] kalendárnych dní odo dňa doručenia takéhoto odstúpenia vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka, ak sú uvedené v Zmluve, s výnimkou prípadov, keď si Kupujúci vybral drahší spôsob dodania Tovaru než Predávajúcim ponúkaný najlacnejší spôsob dopravy. V tomto prípade ohľadom nákladov na dopravu Predávajúci Kupujúcemu vráti len sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania Tovaru. Predávajúci má právo od Kupujúceho požadovať, aby mu preukázal, že mu Tovar už odoslal späť podľa článku 6.1.5 týchto Podmienok, a až do preukázania tejto skutočnosti Kupujúcemu nevrátiť kúpnu cenu, prípadne ju nevrátiť až do prijatia Tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého Kupujúci urobil úhradu, alebo ktorý mu Kupujúci uviedol v odstúpení, alebo zloženkou poslanou na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ak o to Kupujúci výslovne požiada.
   8. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy v rozpore s článkom 6.1.2 týchto Podmienok (neplatné odstúpenie), príp. ak pošle Tovar Predávajúcemu neoprávnene späť bez platného odstúpenia od Zmluvy, Predávajúci mu oznámi, že platnosť odstúpenia neuznáva, a  Tovar pošle späť na náklady Kupujúceho.
   9. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu spolu s Tovarom darček, resp. bonusový predmet v určitej hodnote, tak darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo kúpna zmluva na tento bonusový predmet je uzavretá s rozväzovacou podmienkou, podľa ktorej ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Kupujúceho podľa článku 6.1 Podmienok, zmluva o takomto darčeku / bonusovom predmete stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček / bonusový predmet.
  2. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho – podnikateľa
   1. Tento článok 6.2 Podmienok a podčlánky v ňom obsiahnuté sa vzťahujú výhradne na Kupujúcich, ktorí pri uzavretí Zmluvy vystupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo inou podobnou činnosťou podľa ust. § 420 Občianskeho zákonníka.
   2. Kupujúci – podnikateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia Predávajúcim, najmä ak Predávajúci bude meškať s dodaním Tovaru viac ako 30 [slovami: tridsať] kalendárnych dní odo dňa konečného termínu dodania, ktorý stanovil Predávajúci (za tento termín sa nepovažuje orientačný termín dodania Tovaru uvedený v článkoch 2.4.1 a 2.8 týchto Podmienok).
   3. Ani prípady, keď Kupujúci mešká s úhradou zálohovej faktúry alebo ak dôjde k zastaveniu dodávok Tovaru z dôvodu na strane Kupujúceho, sa nepovažujú za meškanie Predávajúceho.
   4. Kupujúci – podnikateľ nemá právo, na rozdiel od Kupujúceho – spotrebiteľa, odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v článku 6.1 týchto Podmienok.
 7. VII.

  Aktivácia Tovaru

  1. Aktivácia Tovaru
   1. Niektoré druhy Tovaru obsahujú počítačový firmvér/softvér, potrebný pre správne fungovanie Tovaru (ďalej len „Firmvér“).
   2. Pri niektorom Firmvére treba urobiť aktiváciu Firmvéru (ďalej len „Aktivácia“), a to postupom oznámeným Kupujúcemu v rámci dodávky Tovaru. Súčasťou takto oznámeného postupu môžu byť aj aktivačné údaje pre  Aktiváciu – používateľské meno a heslo alebo iné údaje pre Aktiváciu (ďalej len „Aktivačné údaje“). Kupujúci berie na vedomie, že Aktivačnú údaje môžu byť zneužité a je povinný tieto údaje uchovať v tajnosti.
   3. V niektorých prípadoch môže byť pre Aktiváciu Firmvéru nutné jeho inštalovanie na príslušnom zariadení (ďalej len „Inštalácia“). Kupujúci je povinný urobiť Inštaláciu podľa inštrukcií Predávajúceho.
   4. Ak Aktivácia alebo Inštalácia nebude urobená alebo nebude urobená podľa inštrukcií Predávajúceho, Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť Tovaru ani za žiadne škody, ktoré by v súvislosti s Tovarom alebo s jeho nefunkčnosťou vznikli.
 8. VIII.

  Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

  1. Kupujúci – podnikateľ vyhlasuje, že pri vyplňovaní Objednávky a pri prijatí Ponuky má právo používať kontaktné údaje svojich zamestnancov (prípadne ďalších fyzických osôb uvedených v Objednávke alebo v prijatí Ponuky) a tieto údaje uviesť Predávajúcemu v súvislosti so Zmluvou.
  2. Predávajúci spracováva a používa identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré mu poskytol Kupujúci výlučne za účelom dodania Tovaru, komunikácie s Kupujúcim a vedenie zoznamu zákazníkov Predávajúceho. Tieto údaje nie sú sprístupnené ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho.
  3. Rozsah spracovávaných osobných údajov a detaily ich spracovania sú opísané v samostatnom dokumente označenom ako „POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SUBJEKTOV ÚDAJOV V RÁMCI DODÁVOK TOVARU“, ktorý Kupujúci dostane k dispozícii spolu s týmito Podmienkami a ktorý je dostupný v rámci internetových stránok Predávajúceho.
  4. Predávajúci má právo používať e-mailové adresy poskytnuté Kupujúcim aj po poskytnutí plnenia Zmluvy, a to na účely zasielania informácií o ponukách Tovaru a aktuálnych predajných akciách Predávajúceho, a Kupujúci so zasielaním týchto oznámení súhlasí vrátane ich zasielania v listinnej podobe na adresu sídla alebo na kontaktnú adresu Kupujúceho, pričom Kupujúci má právo ďalšie zasielanie týchto informácií na jeho e-mailovú alebo poštovú adresu kedykoľvek odmietnuť formou e-mailu poslaného na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo formou listu poslaného na adresu sídla Predávajúceho.
 9. IX.
  Ostatné ustanovenia

  1. Možnosti archivácie obchodných podmienok
   1. Tieto Podmienky sú dostupné na internetových stránkach Internetového obchodu na adrese: https://smicro.sk/obchodne-podmienky.
   2. Podmienky sú Kupujúcemu oznámené pri uzavretí Zmluvy, pred odoslaním Objednávky podľa čl. 2.2.2 týchto Podmienok a Kupujúci si ich môže vytlačiť alebo uložiť pomocou funkcií prehliadača Internetu.
   3. Uzavreté Zmluvy Predávajúci archivuje v elektronickej podobe a nie sú prístupné.
   4. Kupujúci má informácie o svojich Objednávkach v podobe e-mailových správ poslaných na E-mailovú adresu Kupujúceho. Súčasťou potvrdenia o prijatí Objednávky (akceptácie) poslaného Kupujúcemu sú aj tieto Podmienky poslané v písomnej elektronickej podobe.
  2. Ukladanie cookies
   1. Kupujúci používaním Internetového obchodu vyjadruje súhlas s ukladaním tzv. Cookies na svoj počítač.
   2. Kupujúci môže svoj súhlas podľa predošlého odseku kedykoľvek odvolať, avšak v dôsledku odvolania a nepoužívania Cookies môže dochádzať k nesprávnemu fungovaniu Internetového obchodu.
 10. X.
  Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním Objednávky alebo prijatím Ponuky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Zmluvou a Podmienkami a súhlasí s ich obsahom. Ďalej Kupujúci vyhlasuje, že žiadne z ustanovení Podmienok nepovažuje za prekvapivé, že obsah týchto Podmienok zvážil a že ich akceptuje.
  2. Zmluva vrátane týchto Podmienok, podobne ako práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami vychádzajúcimi zo Zmluvy, sa riadi výlučne právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení s vylúčením Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
  3. Rozhodovať spory je výhradne v kompetencii súdov, prípadne iných orgánov určených právnymi predpismi, v Českej republike.
  4. Ak je Kupujúci podnikateľom podľa ust. § 420 Občianskeho zákonníka, potom sa zmluvné strany ako podnikatelia podľa ust. § 1801 Občianskeho zákonníka dohodli, že sa na ich zmluvné vzťahy vychádzajúce zo Zmluvy nevzťahujú ust. § 1799 a § 1800 Občianskeho zákonníka.
  5. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto Podmienok bude alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neovplyvní to platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a týchto Podmienok.
  6. Tieto Podmienky boli vydané dňa 1. 6. 2022 a nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v záhlaví týchto Podmienok.

   

   

  ANAFRA s.r.o. https://smicro.sk/obchodne-podmienky

   

   

   
Change geographic locations?

Based on your location we recommend switching to our US site to receive better prices for goods and shipping as well as faster shipping.

1