Prihlásiť sa
PRIHLÁSENIE

Slovensky
EUR
0
0 Košík je prázdny
Jak nakupovat Obchodné podmínky

Obchodné podmínky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru


1. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť ANAFRA, s.r.o. vydáva týmto postupom podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení, tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP"):

2. Zmluvné strany

2.1. ANAFRA je obchodná spoločnosť ANAFRA s.r.o., sídlom 5. mája 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 26878291 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 250434, bankové spojenie: ČSOB, a.s. - č.ú. 199921885/0300, kontaktné adresy pre písomný styk:

2.1.1. Poštové: ANAFRA s.r.o., 5. mája 1109/63, 140 00 Praha 4

2.1.2. E-mail: obchod@anafra.cz

ďalej ako "Predávajúci"

2.2. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej ANAFRA s.r.o. predáva tovar na základe uzatvorenej Zmluvy alebo Objednávky podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

ďalej ako "Zákazník"

2.2.1. Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre Zákazníkov, ktorí vystupujú vo vzťahoch s Predávajúcim ako Zákazníci spotrebitelia

ďalej ako "Zákazník spotrebiteľ",

kedy Zákazník spotrebiteľ je vymedzený § 52 ods.3 z.č. 40/1964 Zb.

2.2.2. a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie

ďalej ako "Zákazník podnikateľ",

ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.2.3. Rozdielna práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "Zákazníka spotrebiteľa" a práva a povinnosti "Zákazníka podnikateľa". Ak tieto podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre Zákazníka spotrebiteľov i Zákazníka podnikateľov, sú Zákazník podnikateľ aj Zákazník spotrebiteľ zhodne označovaní ako "Zákazníci".

2.2.4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými z.č. 40/1964 Zb. (Ďalej len "o.z.), z.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a ďalej predpismi upravujúcimi vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom nepodnikateľom.

2.2.5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými z.č. 513/1991 Zb. (Ďalej len "obch.z.) a ďalej príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom podnikateľom.

3. Definícia pojmov

Pojmy používané s veľkým začiatočným písmenom majú pre účely týchto VOP nasledujúci význam:

3.1. VOP definujú obchodný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. V súlade s nimi Poskytovateľ poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základe Zmluvy alebo Objednávky) Služby za podmienok definovaných Prevádzkovými podmienkami. Podpisom zmluvy alebo potvrdením Objednávky Zákazník schvaľuje, že sa zoznámil a súhlasí so znením VOP a že týmito VOP sa riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak.

3.2. Zmluva alebo Objednávka je dokument alebo súbor dokumentov definujúcich zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v súlade s VOP.

3.3. Zákaznícke centrum je technická podpora, ktorú je možné kontaktovať e-mailom pre objednanie tovaru a otázky ohľadom tovaru (obchod@anafra.cz) alebo telefonicky v pracovnej dobe (+420 773 745 725)

3.4. Tovarom sa rozumie Tovar predávaný Predávajúcim Zákazníkovi na základe Zmluvy alebo Objednávky uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom v súlade s VOP, ktorými je Zákazník povinný sa riadiť.

3.5. Písomný, písomne ​​- jedná sa o dokument alebo správu zmluvnej strany vo forme či už

3.5.1. listinné alebo

3.5.2. elektronické,

doručenej na kontaktnú adresu pre písomný styk strany druhej alebo umiestnené na príslušných WWW stránkach Poskytovateľa a prístupné Zákazníkovi prostredníctvom siete internet. Charakteristika písomného oznámenia má tiež vyplnenie a odoslanie formulára na príslušných WWW stránkach Poskytovateľa.

3.6. WWW stránky Predávajúceho sú stránky www.anafra.sk

3.7. Prejavom slobodnej vôle k uzavretiu zmluvy znamená písomné uzavretie Zmluvy alebo písomné potvrdenie Objednávky na Tovar poskytnutím kontaktných a fakturačných údajov Zákazníkom v rozsahu požadovanom Poskytovateľom spolu s vyjadrením súhlasu Zákazníka s VOP a s Prevádzkovými podmienkami Obchodu a to aj elektronicky prostredníctvom prostriedkov siete Internet.

3.8. Oznámenie (upozornenie) doručené obvyklým spôsobom je oznámenie uskutočnené písomne.

3.9. Kontaktná adresa je poštová adresa miesta alebo adresa elektronickej pošty.

3.10. Obchodným zákonníkom je zákon č. 513/1991 Zb. V znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich; alebo zákon ho nahrádzajúci.

3.11. Občianskym zákonníkom je zákon č. 40/1964 Zb. V znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich; alebo zákon ho nahrádzajúci.

3.12. Predpisy o elektronickom podpise sú najmä Zákon č. 227/2000 Zb. , O elektronickom podpise a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronickom podpise), v platnom znení, Nariadenie vlády č. 304/2001 Zb., V platnom znení, Vyhláška č. 366/2001 Zb. , V platnom znení.

3.13. Prijatie tovaru Zákazníkom od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s VOP v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

3.14. Zásielku s poškodeným obalom môžete od vodiča prevziať, musíte však informáciu o poškodení uviesť do skenera vodiča (prevzatie s výhradou) .Ak ste prevzali zásielku, ktorej obsah je poškodený a obal pri prevzatí nejavil známky poškodenia, je nutné reklamáciu nahlásiť cez webový formulár, a to do 5 kalendárnych dní od doručenia zásielky. Do formulára je nutné pridať fotografie zásielky, obsahu, výplne a obalu vrátane všetkých etikiet, ktoré na zásielke sú, a priložte predajné faktúru. Pokiaľ takto neurobíte, chyby spôsobené prepravou nie je možné uznať.

3.15. Uzavretie kúpnej zmluvy viď. 3.13

4. Cenníky a ceny

4.1. Cenu predávaného tovaru stanovuje predávajúci v cenníku, ktorý je dostupný ako na WWW stránke Predávajúceho, tak i v predajni. V prípade záujmu Zákazníka sa tento môže zaregistrovať na WWW stránke Predávajúceho pre pravidelné zasielanie cenníka. Zrušiť registráciu pre pravidelné zasielanie cenníka možno kedykoľvek po prihlásení.

4.2. Ako cena pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom platí cena uvedená v cenníku v okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, že nie je cena tovaru známa v čase uzavretia kúpnej zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, kedy v tomto prípade má Zákazník spotrebiteľ povinnosť do 2 dní od preukázateľného oznámenia kúpnej ceny Predávajúcemu oznámiť, či oznámenú kúpnu cenu akceptuje alebo nie. V prípade, že Zákazník neoznámi v lehote akceptácii ceny, považuje sa tento prejav ako nesúhlas s cenou a s ponukou Predávajúceho a kedy Predávajúci je následne oprávnený zrušiť objednávku bez sankcií pre obe strany.

4.3. Zákazník podnikateľ (predajca výpočtovej techniky) je povinný sa pri prvom nákupe zaregistrovať a predložiť živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra. Pri následnej zmene všetkých údajov je povinný toto oznámiť predávajúcemu. Zákazník podnikateľ, ktorý vykazuje u predávajúceho pravidelnú obchodnú činnosť má nárok požiadať o neskoršie splatnosť faktúr. V tomto prípade musí dôjsť k podpisu dealerskej zmluvy a finančného zabezpečenia predpokladaného kreditu. Dealer výpočtovej techniky má nárok na ceny v dealerskom cenníku, podľa pravidelných odberov, ktoré už preukázal alebo je podľa svojho úsudku schopný uskutočniť. Cenovú kategórii určí príslušný obchodník firmy ANAFRA s.r.o. . Obchodník je tiež oprávnený poskytovať ďalšie zľavy, ktoré budú percentuálne vyčíslené na faktúre.

4.4. Zákazník podnikateľ (firma, úrad, inštitúcia) nakupuje za ceny uvedené v bežnom cenníku, ale pri zaujímavých zákazkách sa môže cenová hladina pohybovať aj v dealerských kategóriách. Pri podpise obchodné rámcovej zmluvy môže získať tiež možnosť neskoršej úhrady faktúr.

4.5. Zákazník spotrebiteľ nakupuje za ceny uvedené v bežnom cenníku alebo za cenu s najnižšou dealerskú zľavou (v prípade predloženia študentského preukazu ISIC, ITIC, alebo Alive).

4.6. Tovar môže Zákazník obdržať

4.6.1. na dobierku,

4.6.2. po predchádzajúcom zaplatení napríklad prevodom z účtu obchodným balíkom, pomocou spol. PPL alebo spol. TopTrans

4.6.3. vyzdvihnúť si ich v pobočke spoločnosti ANAFRA s.r.o.

4.6.4. poprípade sa dohodnúť na inej forme odberu.

4.7. Pre objednávanie a nakupovanie cez internetový obchod sa Zákazník nepovažuje za spotrebiteľa v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa. Pri chybnej objednávke zo strany kupujúceho a následnej výmene tovaru (v pôvodnom obale bez porušenia) si predávajúci vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok 150, -Sk za každý jednotlivý kus. Prijaté objednávky sú zo strany kupujúceho záväzné a nemožno ich zrušiť. Táto podmienka sa netýka registrovaných dealerov.

5. Vykonanie platieb

5.1. Platba vopred bankovým prevodom.

5.2. Platba v hotovosti pri nákupe.

5.3. Pa dobierku pri doručení tovaru.

5.4. Platba na faktúru so splatnosťou (iba pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu).

5.5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

6. Expedícia tovaru

6.1. Osobný odber

Tovar môže prevziať iba osoba k tomu poverená (oprávnená) majiteľom firmy alebo štatutárnym orgánom spoločnosti. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať občianskym preukazom.

6.2. Zasielanie prepravnou službou

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou TopTrans, PPL alebo Českou poštou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

6.2.1. Pri dodaní je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Na neskoršie reklamácie kompletnosti zásielky nebude braný ohľad.

6.2.2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť dodávateľovi, spísať s dopravcom škodový protokol a tento do 24 hodín zaslať faxom predávajúcemu. Ak prevzatie zásielky Zákazníkom od dopravcu je potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.

6.3. Zasielanie kuriérom (po Bratislave)

Platí pre objednávky prijaté do 16:00 pracovného dňa, ktoré budú doručené po Prahe do 19:00 toho istého dňa. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

6.3.1. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu, s dopravcom spísať škodový protokol. Ak prevzatie zásielky kupujúcim od dopravcu je potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.

6.4. Cena účtovaná za dopravu tovaru

6.4.1. Pri nákupe tovaru za 10 000 Sk bez DPH a viac nie je dopravné účtované. Pri nákupe za dealerskej ceny nie je účtované dopravné iba, ak je objednávka v cene 20 000 Sk bez DPH a viac. (Toto platí len v rámci SR)

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka spotrebiteľa

7.1.1. Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Uzavretím zmluvy sa v tomto prípade rozumie prevzatia daňového dokladu (napr. Faktúry, paragónu ...). Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. Prepravné a pod.).

7.1.2. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť podľa odseku 6 od zmlúv

7.1.2.1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

7.1.2.2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,

7.1.2.3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

7.1.2.4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

7.1.2.5. na dodávku novín, periodík a časopisov,

7.1.2.6. spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7.1.3. Zákazník spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania s plnením a svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote dohodnutej s kupujúcim spotrebiteľom. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu. Odstúpenie sa môže týkať aj jednotlivého plnenia.

7.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka podnikateľa

7.2.1. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy výnimkou ustanovenia § 345 ods.2 Obch.zák. V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s Zákazníkom podnikateľom, je zákazník podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené Predávajúcemu. Zákazník podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, pokiaľ mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu Zákazníka.

7.2.2. Ak je tovar dodávaný v plastovom obale, ktorý je Zákazníkom podnikateľom zničený a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia nemožno už predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenie tovaru, kedy vyššie znehodnotenie je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktoré bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktoré je možno tovar predať ako použitý.

7.2.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti Zákazníka podnikateľa pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

7.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

7.3.1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar

7.3.1.1. sa už nevyrába, alebo

7.3.1.2. sa nedodáva na trh dostupný Predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho.

7.3.2. Ak sa týka vyššie uvedená nemožnosť plnenia iba časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť iba tú časť objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú Zákazník od dodávateľov tovaru získava, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať bezodkladne Zákazníka, a pokúsiť sa o dohodu, kedy v prípade, že sa Zákazníkom nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci odstúpiť.

7.4. Zrušenie zmluvy je možné vykonať tiež dohodou.

7.4.1. Predávajúci je oprávnený, podľa svojho uváženia, nie však povinný, na základe žiadosti Zákazníka zrušiť kúpnu zmluvu dohodou za podmienok v tejto dohode dohodnutých. Základnou podmienkou pre prípadnú dohodu o zrušení kúpnej zmluvy je skutočnosť, že Zákazník vráti Predávajúcemu tovar nepoškodený, neopotrebovaný, kompletný vrátane príslušenstva a v originálnom nepoškodenom obale a ide o tovar, ktorý má v okamihu návrhu na zrušenie zmluvy predávajúci ďalej v sortimente svojho tovaru, nejedná sa o tovar upravený podľa priania zákazníka, nepodlieha skaze, opotrebenia či zastaraniu a nejedná sa o audio a video nahrávky a počítačové programy, ktorých obal bol porušený, a ďalej noviny, periodiká a časopisy. Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu a možno ju uzavrieť jedine spolu s odovzdaním tovaru. V prípade odmietnutia návrhu Zákazníka na zrušenie kúpnej zmluvy dohodou Predávajúcim, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s podaním neakceptovaného návrhu, ktorý bol Predávajúcim odmietnutý.

8. Reklamácia

8.1. Presný postup reklamácií a postup pri ich vybavovaní rieši reklamačný poriadok. Reklamácia je založená vyplnením reklamačného formulára, ktorý nájdete tu https://rma.anafra.cz/.

9. Zapožičanie komponentov pod.

9.1. V prípade záujmu Zákazníka môže predávajúci kupujúcemu zapožičať po dobu vybavenia reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy, komponentov, ktorý je spôsobilý nahradiť funkciu komponentu, ktorý je predmetom reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy, a to na dobu vybavenia reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy. Nemusí sa jednať o komponentov identický s tým, ktorý je predmetom reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy, kedy rozhodujúca je tá skutočnosť, či predmetný komponentov je spôsobilý nahradiť v primeranej miere funkciu komponentu, ktorý je predmetom reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy.

9.2. Podmienkou zapožičanie náhradného komponentu je okrem vôle Predávajúceho tá skutočnosť, že predávajúci má v čase žiadosti Zákazníka predmetný náhradné komponentov k dispozícii a zároveň skutočnosť, že predmetná vec a plnenie jej funkcia je pre Zákazníka značného významu a je nenahraditeľná. Na zapožičanie náhradného komponentu nie je nárok, zapožičanie závisí na vôli predávajúceho. Zapožičať je možné iba náhradné komponenty, nie periférie, prenosné PC.

9.3. Za zapožičanie náhradného tovaru je účtovaný poplatok vo výške 10% z ceny zapožičaného tovaru (nebude je dohodnuté inak). Pri zapožičanie náhradného tovar bude Zákazníkovi vyfakturovaná celá hodnota zapožičaného tovaru, kedy po vrátení požičaného tovaru bude kupujúcemu vystavený dobropis za aktuálnu cenu v čase vrátenia tovaru a znížená o 10% ceny tovaru. Zapožičané tovar musí byť vrátený pri prevzatí tovaru, ktorý bol predmetom reklamácie, pozáručné alebo mimozáručné opravy. Vrátenie zapožičaného tovaru je možné iba za predpokladu vrátenie tohto tovaru nepoškodeného, ​​vrátane nepoškodených obalov, CD médií a káblov, kedy v opačnom prípade má právo predávajúci pri vystavovaní dobropisu faktúry znížiť aktuálnu cenu tovaru okrem ceny za požičanie vo výške 10% ceny nového tovaru aj o ďalší adekvátnu časť zodpovedajúcu rozsahu poškodenia.

10. Dodacie lehoty

10.1. Tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii na sklade v Mikulove, je tento Tovar v predajni v Mikulove ihneď k odberu a je pre Zákazníka blokované do druhého dňa po potvrdení objednávky Predávajúcim.

10.2. Tovar, ktorý má predávajúci na sklade v Prahe, je toto k tovar v predajni v Mikulove druhý deň (ak je objednávka potvrdená Predávajúcim do 16:00) pripravený k odberu v popoludňajších hodinách a je pre Zákazníka blokované do ďalšieho dňa. U tohto tovaru je možné sa dohovoriť aj na odber ihneď v Prahe, kde ho Zákazníkovi doručíme pokiaľ to bude možné na vopred dohodnuté miesto ešte ten deň.

10.3. Odber Tovar je možný tiež v Brne a v Rožnove pod Radhoštěm.

10.3.1. Ak je tovar na sklade (v Prahe či Mikulove) Je možné ho (ak je objednávka potvrdená Predávajúcim do 16:00) druhý deň dodať v Brne či Rožnove pod Radhoštěm. Predávajúci si v závislosti na externých pracovníkoch vyhradzuje podať Zákazníkovi termín dodania vo chvíli potvrdení objednávky a Zákazník je povinný potvrdiť že s termínom súhlasí. Najmä v Rožnove pod Radhoštěm. Je dodacia lehota do druhého dňa málokedy splniteľná.

10.4. Ďalej môže byť zvolený prípadne iný termín dodania, ktorý uvedený u ponúkaného tovaru ako na internetových stránkach predávajúceho, či prípadné iné ponuke, prípadne je termín dodania stanovený na základe dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Pokiaľ nie je možné tovar podľa objednávky kupujúceho dodať do druhého dňa, oznámi toto predávajúci Zákazníkovi do druhého pracovného dňa po prijatí objednávky spolu s termínom dodania. Pokiaľ kupujúci nemá záujem na oznámenom termíne dodania tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň. V prípade, že nebude nový termín dodania do 10 dní od jeho oznámenia zo strany Zákazníka výslovne akceptovaný, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť bez sankcií pre obe strany. Okamihom doručenia oznámenia Predávajúceho o nezáujme o dodaní tovaru v uvedenom termíne sa ruší objednávka od začiatku, bez akýchkoľvek sankcií či iných záväzkov pre predávajúceho i Zákazníka.

10.5. Ak požaduje Zákazník neskorší deň dodania, než ktorý uvádza predávajúci u ponúkaného tovaru, alebo iný než bol Predávajúcim oznámený Zákazníkovi pri potvrdení objednávky, je Zákazník oprávnený a zároveň povinný uviesť toto v objednávke, alebo toto okamžite oznámiť Predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí potvrdenia objednávky či obdržaní termínu dodania stanovenom predávajúcim. V prípade, že Zákazník toto neurobí, zodpovedá za škody predávajúceho spojené s prípadným neprevzatím či nedodaním tovaru v stanovenom alebo dohodnutom termíne dodania. Termín dodania požadovaný zákazníkom je záväzný pre obe strany okamihom potvrdenia tohto termínu Predávajúcim. V prípade dodania tovaru Predávajúcim Zákazníkovi prostredníctvom prepravcu sa lehota dodania vyššie uvedená predlžuje o 1-2 pracovné dni potrebné na zabalenie a dopravy tovaru k Zákazníkovi. Predávajúci neručí Zákazníkovi za škodu spôsobenú meškaním dodania tovaru, ktoré vzniklo plne vinou prepravcu a jeho omeškaním.

11. Miesto dodania, ceny poštovného, ​​balného a dopravy

11.1. Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe Zákazníka, kedy Zákazník uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak nie je spôsob a miesto dodania tovaru uvedené zákazníkom v objednávke, platí to, že miestom dodania je predajňa spoločnosti ANAFRA s.r.o. v Mikulove (ulica Gagarinova 9).

11.2. Zákazník si teda môže tovar vyzdvihnúť v termíne dodania osobným odberom

11.2.1. V predajni v Mikulove (Gagarinova 9).

11.2.2. V Prahe po dohovore s Predávajúcim je možný odber na mieste dohovorenom Predávajúcim a Zákazníkom. V prípade objednávky nad 200 Euroč bez DPH dovezieme Tovar po Prahe zdarma až k Vám domov.

11.2.3. V Brne po dohovore s Predávajúcim je možný odber na mieste dohovorenom Predávajúcim a Zákazníkom.

11.2.4. V Rožnove pod Radhoštěm po dohovore s Predávajúcim je možný odber v Rožnove pod Radhoštěm na mieste dohovorenom Predávajúcim a Zákazníkom. V prípade objednávky nad 200 Euro dovezieme Tovar po Prahe zdarma až k Vám domov.

11.2.5. Pri prevzatí tovaru osobne zákazníkom na jednom z vyššie citovaných miest, je na žiadosť zákazníka predvedené tovaru. Prevzatie tovaru osobne musí byť vždy písomne ​​potvrdené.

11.3. Prípadne je možné, podľa voľby kupujúceho, dodať tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku do druhého dňa, prípadne profi balíkom, kuriérom, prepravnou službou PPL alebo TopTrans, a to na adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke. Cena poštovného každej jednej objednávky (bez ohľadu na množstvo tovaru) prostredníctvom internetového obchodu je 9 € vrátane DPH. 

11.4. Poštovné je splatné spolu s úhradou kúpnej ceny za tovar pri dodaní tovaru nie je dohodnuté inak. Pri poslanie Balíkov pomocou Kuriérske služby, či TopTrans je potrebné uhradiť cenu podľa vopred zaslanej faktúry na firemný účet (199921885/0300).

11.5. Podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať tovar i do slovenských republiky, kedy podmienkou v tomto prípade je úhrada kúpnej ceny vopred a výška poštovného v tomto prípade je 400, - € vrátane DPH.

11.6. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, kedy použité ochranné obaly, resp. ich potlač či popis nemusí korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikované štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o obsahu zásielky. Ochranné obaly použité na prepravu tovaru sú určené na jednorazové použitie a sú nevratné.

11.7. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej Predávajúcim z iných ako zákonných dôvodov je predávajúci oprávnený po Zákazníkovi požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny objednaného tovaru.

11.8. V prípade, že Zákazník si nevyzdvihne objednaný tovar od Predávajúceho v dohodnutom ani novo stanovenom termíne, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť 2. deň po uplynutí náhradného termínu pre prevzatie tovaru, ktorý predávajúci Zákazníkovi oznámi, kedy o tomto odstúpení je povinný Zákazníka informovať. Po dobu omeškania kupujúceho podnikateľa s prevzatím tovaru na predajni či neprevzatím od prepravcu prechádza na tohto nebezpečenstva škody, straty a zničenia veci v zmysle § 455 Obch.zák.

11.9. Zákazník je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajni a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do 24 hod. Od prevzatia tovaru.

11.10. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi spotrebiteľovi za to, že tovar je v okamihu prevzatia v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb, a to v zmysle § 616 o.z. Pri rozpore dodaného tovaru s kúpnou zmluvou má Zákazník nároky voči Predávajúcemu v zmysle § 616 o.z.

12. Práva a povinnosti poskytovateľa

12.1. Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku zaisťuje predávajúci potrebné informácie v písomnom zrozumiteľnom návode priloženom k ​​výrobku. Obrázky ponúkaných produktov v internetovom obchode majú iba ilustračný charakter a nemusia zodpovedať skutočnosti, kedy ponúkaný tovar zodpovedá opisu u ponúkaného tovaru.

12.2. Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia Predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci sám získal od výrobcu alebo svojho dodávateľa.

13. Sťažnosti a pripomienky

13.1. Sťažnosti a pripomienky kupujúcich, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi Predávajúcim a Zákazníkom, vybavuje predávajúci v súlade s platnými predpismi, kedy sťažnosti a pripomienky môže zákazník uplatniť v predajni Predávajúceho alebo použiť linku želania sťažností na tel. +420 773 745 725 alebo e- mailovú adresu obchod@anafra.cz alebo priamo konateľom spolocnosti: management@anafra.cz. Ak je sťažnosť svojím obsahom reklamáciou tovaru, bude táto sťažnosť vybavená ako reklamácia v súlade s reklamačným poriadkom (žiadame Vás ale o zasielanie týchto e-mailov na adresu reklamace@anafra.cz, budú určite aj skôr vybavené), týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpisy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. augusta 2010 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

15. Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.